„Stoi na stacji lokomotywa” – regulamin prezentacji

lokomotywa

REGULAMIN PREZENTACJI RÓŻNORODNYCH FORM TEATRALNYCH INSPIROWANYCH WIERSZEM „STOI NA STACJI LOKOMOTYWA” J.TUWIMA

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem prezentacji różnorodnych form teatralnych inspirowanych wierszem „ Stoi na stacji lokomotywa” J. Tuwima zwanych dalej „Prezentacjami” jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zwanym dalej „Organizatorem”. Patron Honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak
 2. Celem Prezentacji jest przybliżenie lokalnej historii kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów oraz popularyzacja historii danej miejscowości, z którą związana jest kolej. Zależy nam, aby dzieci przez zabawy teatralne jako ważny element pracy pedagogicznej przedszkola uwzględniające ekspresję dziecięcą: plastyczną, słowną, muzyczną i ruchową opowiedziały, w krótkiej prezentacji inspirowanej wierszem „stoi na stacji lokomotywa”, o tym dlaczego dzieci lubią „ciuchcię”, a szczególnie tą, która wąskotorową (można nawiązać do historii kolejki, lokalnych wydarzeń)
 3. Prezentacje są częścią projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”, którego głównym realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerzy Główni: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
 4. Do Prezentacji zostały zaproszone przedszkola z terenu kilku miejscowości usytuowanych na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów

 II. ZASADY PREZENTACJI

1. Prezentacje są otwarte i skierowane do Przedszkoli Publicznych
2. Warunkiem uczestnictwa w Prezentacji jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej formularza zgłoszenia w terminie podanym w niniejszym Regulaminie na adres Organizatora.
3. Prezentacja główna ( finał Prezentacji z kilu miejscowości) odbędzie się w dniu 19 października 2019r. w siedzibie Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, ul. Parkowa 1 ; 37-220 Kańczuga
4. Do udziału w Prezentacjach zapraszamy wybranych przedstawicieli danej Gminy, czy Miasta ( o tym kto i w jakiej liczbie będzie reprezentował daną społeczność lokalną decyduje Organizator we współpracy z Przedszkolami).
5. Prezentacja może trwać max. 15 min! i zawierać wszystkie dostępne dla danego Przedszkola elementy zabawy teatralnej: taniec, śpiew, ruch, plastykę (prostą scenografię i strój), słowo
6. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału na kategorie wiekowe.
7. Prezentacja jest inspirowana wierszem J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa”, co oznacza, że może się na nim opierać lub wykorzystać dłuższy lub krótszy jego fragment. Mile widziane elementy twórczej, autorskiej wypowiedzi samych dzieci (rymowanki, śpiewanki, wyliczanki, inne)
8. Wszystkie prezentujące się grupy otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy.

III. WARUNKI KOŃCOWE

 1. Koszty przejazdu pokrywają Zgłaszający.
 2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator Prezentacji.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz do ich obróbki, powielania i rozpowszechniania.
 4. Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 5. Prezentacje odbędą się w dniu 19 października 2019r.(sobota)  w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, początek o godz. 1000 
 6. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 04 października 2019r. na adres Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga,
  ul. Parkowa 1; 37-220 Kańczuga lub

e-mailowy okmig@op.pl w tytule KARTA ZGŁOSZENIA

Dodatkowe informacje:

Barbara Kalińska tel. 16 -642-30-73

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze
 2. Organizator Konkursu zbiera następujące dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nr kontaktowy i adres e-mail, wiek uczestnika, adres zamieszkania, wizerunek uczestnika
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 5. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 7. Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno- marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.