Działania z placówkami szkolnymi

baner mok niepodlegla popr

Działania domów kultury w partnerstwie ze szkołami i przedszkolami/ wrzesień-listopad 2019 r.

Zamierzamy przeprowadzić konkurs i program edukacyjny na terenie gmin usytuowanych na trasie linii Przeworsk-Dynów, w tym „Żywe lekcje historii” o gen. W. Piłsudskim realizowane przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie.

Proponowane przez nas inicjatywy zakładają współpracę domów kultury, szkół i przedszkoli usytuowanych w każdej z miejscowości na trasie Przeworsk-Dynów. Ideą tego typu partnerstw jest nie tyko współdziałanie i integracja ale również tworzenie nowych inicjatyw, które mogą mieć realne podstawy do kontynuacji i samofinansowania się.

ZADANIE I: Przygotowanie konkursu literackiego „Opowieści z pociągu dla Niepodległej”/ Termin: wrzesień – październik 2019

Cel konkursu: Zależy nam, aby dzieci i młodzież nabyły umiejętności tworzenia wypowiedzi literackich na podstawie rozmów w gronie rodzinnym, wywiadów z przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym prawdziwych historii opowiadanych przez mieszkańców danych miejscowości opartych o wątki z historii kolejki wąskotorowej. Ponadto zależy na popularyzacji lokalnych historii, z którymi mogą identyfikować się dzieci i młodzież. Są to działania z zakresu etnografii, uświadamiające wartości płynące z lokalności. W wybranych szkołach przeprowadzimy również „żywe lekcje historii” o gen. Piłsudskim, aby dzieci i młodzież zachęcić do tworzenia własnych opowieści oraz wesprzeć proces wychowania patriotycznego.

Etapy konkursu:

1. MOK w Dynowie opracowuje regulaminu konkursu w konsultacji ze szkołami. Następnie roześle go do domów kultury (partnerów w projekcie), które zajmą się przeprowadzeniem go w swoich miejscowościach.

2. Powołanie komisji konkursowych w każdym z domów kultury i wybór najciekawszych prac literackich dotyczących opowieści z pociągu.

3. Przyznanie dyplomów i nagród w postaci książek autorom najciekawszych opowieści (współpraca domu kultury i szkół w danej miejscowości). Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole.

4. Autorów wszystkich prac zaprosimy do kolejnego etapu, czyli wspólnego spotkania i świętowania.

5. Finału konkursu/ wspólne wydarzenia dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku. Laureaci konkursu z każdej miejscowości zaprezentują swoje wypowiedzi literackie. Będzie to również okazja do rozmów, integracji i promocji projektu.

6. Przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników.

7. Prezentacja wystawy mobilnej: „historia kolejki w starej fotografii, pocztówkach, dokumentach”

8. W przyszłości zamierzamy kontynuować konkurs oraz prowadzić warsztaty „opowieści z pociągu” dla innych szkół z terenu powiatu przeworskiego i rzeszowskiego.

ZADANIE II: Przygotowanie działań teatralno – muzycznych w przedszkolach pt. „Stoi na stacji Lokomotywa”. Termin: wrzesień – październik 2019

Etapy działań:

1. Konsultacje działania z domami kultury (partnerami w projekcie), które staną się koordynatorami w swoich miejscowościach. Omówienie pomysłu, organizacji, współpracy;

2. Etap prac artystycznych w przedszkolach we współpracy z domami kultury. Opracowanie scenariusza programu teatralno – muzycznego opartego na wierszu J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa” z elementami historii kolejki.

3. Przygotowanie kostiumów i rekwizytów przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

4. Prezentacja programu dzieci podczas wspólnego wydarzenia finałowego w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga

5. Przygotowanie poczęstunku dla dzieci i nauczycieli

6. Prezentacja wystawy mobilnej: „historia kolejki w starej fotografii, pocztówkach, dokumentach

7. Przyznanie dyplomów dzieciom, podziękowań organizatorom