Działania z placówkami szkolnymi

baner mok niepodlegla popr

Działania domów kultury w partnerstwie ze szkołami i przedszkolami/ wrzesień-listopad 2019 r.

Zamierzamy przeprowadzić konkurs i program edukacyjny na terenie gmin usytuowanych na trasie linii Przeworsk-Dynów, w tym „Żywe lekcje historii” o gen. W. Piłsudskim realizowane przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie.

Proponowane przez nas inicjatywy zakładają współpracę domów kultury, szkół i przedszkoli usytuowanych w każdej z miejscowości na trasie Przeworsk-Dynów. Ideą tego typu partnerstw jest nie tyko współdziałanie i integracja ale również tworzenie nowych inicjatyw, które mogą mieć realne podstawy do kontynuacji i samofinansowania się.

ZADANIE I: Przygotowanie działań teatralno – muzycznych w przedszkolach pt. „Stoi na stacji Lokomotywa”. Termin: wrzesień – październik 2019

lokomotywa

Etapy działań:

1. Konsultacje działania z domami kultury (partnerami w projekcie), które staną się koordynatorami w swoich miejscowościach. Omówienie pomysłu, organizacji, współpracy;

2. Etap prac artystycznych w przedszkolach we współpracy z domami kultury. Opracowanie scenariusza programu teatralno – muzycznego opartego na wierszu J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa” z elementami historii kolejki.

3. Przygotowanie kostiumów i rekwizytów przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

4. Prezentacja programu dzieci podczas wspólnego wydarzenia finałowego w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 19 października godzina 10.00

5. Przygotowanie poczęstunku dla dzieci i nauczycieli

6. Prezentacja wystawy mobilnej: „historia kolejki w starej fotografii, pocztówkach, dokumentach

7. Przyznanie dyplomów dzieciom, podziękowań organizatorom

REGULAMIN PREZENTACJI RÓŻNORODNYCH FORM TEATRALNYCH INSPIROWANYCH WIERSZEM „STOI NA STACJI LOKOMOTYWA” J.TUWIMA

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem prezentacji różnorodnych form teatralnych inspirowanych wierszem „ Stoi na stacji lokomotywa” J. Tuwima zwanych dalej „Prezentacjami” jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zwanym dalej „Organizatorem”. Patron Honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak
  2. Celem Prezentacji jest przybliżenie lokalnej historii kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów oraz popularyzacja historii danej miejscowości, z którą związana jest kolej. Zależy nam, aby dzieci przez zabawy teatralne jako ważny element pracy pedagogicznej przedszkola uwzględniające ekspresję dziecięcą: plastyczną, słowną, muzyczną i ruchową opowiedziały, w krótkiej prezentacji inspirowanej wierszem „stoi na stacji lokomotywa”, o tym dlaczego dzieci lubią „ciuchcię”, a szczególnie tą, która wąskotorową (można nawiązać do historii kolejki, lokalnych wydarzeń)
  3. Prezentacje są częścią projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”, którego głównym realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerzy Główni: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
  4. Do Prezentacji zostały zaproszone przedszkola z terenu kilku miejscowości usytuowanych na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów

Pełny regulamin do pobrania: https://www65.zippyshare.com/v/TVF2kUdH/file.html

ZADANIE II: Przygotowanie konkursu literackiego „Opowieści z pociągu dla Niepodległej”/ Termin: wrzesień – październik 2019

Cel konkursu: Zależy nam, aby dzieci i młodzież nabyły umiejętności tworzenia wypowiedzi literackich na podstawie rozmów w gronie rodzinnym, wywiadów z przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym prawdziwych historii opowiadanych przez mieszkańców danych miejscowości opartych o wątki z historii kolejki wąskotorowej. Ponadto zależy na popularyzacji lokalnych historii, z którymi mogą identyfikować się dzieci i młodzież. Są to działania z zakresu etnografii, uświadamiające wartości płynące z lokalności. W wybranych szkołach przeprowadzimy również „żywe lekcje historii” o gen. Piłsudskim, aby dzieci i młodzież zachęcić do tworzenia własnych opowieści oraz wesprzeć proces wychowania patriotycznego.

Etapy konkursu:

1. MOK w Dynowie opracowuje regulaminu konkursu w konsultacji ze szkołami. Następnie roześle go do domów kultury (partnerów w projekcie), które zajmą się przeprowadzeniem go w swoich miejscowościach.

2. Powołanie komisji konkursowych w każdym z domów kultury i wybór najciekawszych prac literackich dotyczących opowieści z pociągu.

3. Przyznanie dyplomów i nagród w postaci książek autorom najciekawszych opowieści (współpraca domu kultury i szkół w danej miejscowości). Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole.

4. Autorów wszystkich prac zaprosimy do kolejnego etapu, czyli wspólnego spotkania i świętowania.

5. Finału konkursu/ wspólne wydarzenia dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku. Laureaci konkursu z każdej miejscowości zaprezentują swoje wypowiedzi literackie. Będzie to również okazja do rozmów, integracji i promocji projektu.

6. Przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników.

7. Prezentacja wystawy mobilnej: „historia kolejki w starej fotografii, pocztówkach, dokumentach”

8. W przyszłości zamierzamy kontynuować konkurs oraz prowadzić warsztaty „opowieści z pociągu” dla innych szkół z terenu powiatu przeworskiego i rzeszowskiego.