Inauguracja drugiego etapu „Opowieści wąskotorowych”

6 września w sali balowej Muzeum w Przeworsku odbyła się inauguracja drugiego etapu „Opowieści wąskotorowych dla Niepodległej”. Spotkanie w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeworsku oraz zaproszeni goście otworzyła Aneta Pepaś – Skowron (koordynator projektu) przedstawiając zebranym główne założenia projektu, zrealizowane wydarzenia oraz harmonogram działań od września do listopada. Następnie wszyscy zebrani wysłuchali Józefa Stolarczyka (koordynatora wystawy mobilnej), który przybliżył uczestnikom rys historyczny kolejki wąskotorowej oraz opowiadał i prezentował szczegółowo wystawę mobilną. Na koniec wszyscy zgromadzeni zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do przeworskiego Muzeum.Dziękujemy Dyrektor Pani Katarzynie Ignas, za ciepłe przyjęcie oraz możliwość zorganizowania spotkania w Muzeum w Przeworsku.

Dziękujemy również zaproszonym Gościom:
– Andrzejowi Kowalskiemu – Dyrektorowi MOK w Przeworsku
– Łukaszowi Mrozowi – Dyrektorowi GOK w Przeworsku
– Barbarze Kalińskiej – przedstawicielce OKMiG Kańczuga
– przedstawicielom Przeworskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowych
– przedstawicielom Zarządu Dróg Powiatowych w Przeworsku

DSC06090

DSC06033

 

DSC06035

DSC06037

DSC06041

DSC06046

DSC06070

DSC06081

DSC06085

Opowieści wąskotorowe – druga część

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprasza na wydarzenie inaugurujące II etap działań w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej”.

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe” oraz współpracy z palcówkami szkolnymi odbędzie się na sali balowej Muzeum w Przeworsku (Zespół Pałacowo Parkowy przy ul. Park 2, Przeworsk) o godz. 11.00

Program:
Godz. 11.00 Aneta Pepaś-Skowron, dyrektor MOK w Dynowie: Przedstawienie założeń projektu oraz harmonogramu działań od września do listopada 2019 r.
Godz. 11.15 Józef Stolarczyk, koordynator wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe”: Otwarcie i prezentacja wystawy.

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Partner: Przeworskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
Projekt graficzny zdjęcia głównego: Bogdan Pilipushko

Artykuł w Polskim Radiu Rzeszów: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/24754/od-internautow-opowiesci-waskotorowe-do-poznej-jesieni?fbclid=IwAR3y1myWtM0cwe2eaRw0jrhpBVEwzQ2IagNwj-t74mH7HDQe1yHrD7IkmX0obraz tło

Opowieści wąskotorowe – regulamin konkursu literackiego

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Opowieści wąskotorowe”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu Literackiego „ Opowieści wąskotorowe” zwanym dalej Konkursem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak

2.Celem konkursu jest przybliżenie lokalnej historii kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów oraz popularyzacja historii danej miejscowości, z którą związana jest kolej. Zależy nam, aby dzieci i młodzież nabyły umiejętności tworzenia wypowiedzi literackich na podstawie rozmów w gronie rodzinnym, wywiadów z przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym prawdziwych historii opowiadanych przez mieszkańców danych miejscowości opartych o wątki z historii kolejki wąskotorowej. Ponadto zależy na popularyzacji lokalnych historii, z którymi mogą identyfikować się dzieci i młodzież. Są to działania z zakresu etnografii, uświadamiające wartości płynące z lokalności.

3. Konkurs jest częścią projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”, którego głównym realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Główni Partnerzy: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd dróg Powiatowych w Przeworsku. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Więcej informacji na stronie: www.waskotorowa.idynow.pl

4. Konkurs obywa się na terenie kilku miejscowości usytuowanych na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów.

Pełny regulamin konkursu: https://www4.zippyshare.com/v/crsLeO59/file.html

„Stoi na stacji lokomotywa” – regulamin prezentacji

lokomotywa

REGULAMIN PREZENTACJI RÓŻNORODNYCH FORM TEATRALNYCH INSPIROWANYCH WIERSZEM „STOI NA STACJI LOKOMOTYWA” J.TUWIMA

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem prezentacji różnorodnych form teatralnych inspirowanych wierszem „ Stoi na stacji lokomotywa” J. Tuwima zwanych dalej „Prezentacjami” jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zwanym dalej „Organizatorem”. Patron Honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak
 2. Celem Prezentacji jest przybliżenie lokalnej historii kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów oraz popularyzacja historii danej miejscowości, z którą związana jest kolej. Zależy nam, aby dzieci przez zabawy teatralne jako ważny element pracy pedagogicznej przedszkola uwzględniające ekspresję dziecięcą: plastyczną, słowną, muzyczną i ruchową opowiedziały, w krótkiej prezentacji inspirowanej wierszem „stoi na stacji lokomotywa”, o tym dlaczego dzieci lubią „ciuchcię”, a szczególnie tą, która wąskotorową (można nawiązać do historii kolejki, lokalnych wydarzeń)
 3. Prezentacje są częścią projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”, którego głównym realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerzy Główni: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
 4. Do Prezentacji zostały zaproszone przedszkola z terenu kilku miejscowości usytuowanych na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów

 II. ZASADY PREZENTACJI

1. Prezentacje są otwarte i skierowane do Przedszkoli Publicznych
2. Warunkiem uczestnictwa w Prezentacji jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej formularza zgłoszenia w terminie podanym w niniejszym Regulaminie na adres Organizatora.
3. Prezentacja główna ( finał Prezentacji z kilu miejscowości) odbędzie się w dniu 19 października 2019r. w siedzibie Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, ul. Parkowa 1 ; 37-220 Kańczuga
4. Do udziału w Prezentacjach zapraszamy wybranych przedstawicieli danej Gminy, czy Miasta ( o tym kto i w jakiej liczbie będzie reprezentował daną społeczność lokalną decyduje Organizator we współpracy z Przedszkolami).
5. Prezentacja może trwać max. 15 min! i zawierać wszystkie dostępne dla danego Przedszkola elementy zabawy teatralnej: taniec, śpiew, ruch, plastykę (prostą scenografię i strój), słowo
6. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału na kategorie wiekowe.
7. Prezentacja jest inspirowana wierszem J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa”, co oznacza, że może się na nim opierać lub wykorzystać dłuższy lub krótszy jego fragment. Mile widziane elementy twórczej, autorskiej wypowiedzi samych dzieci (rymowanki, śpiewanki, wyliczanki, inne)
8. Wszystkie prezentujące się grupy otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy.

III. WARUNKI KOŃCOWE

 1. Koszty przejazdu pokrywają Zgłaszający.
 2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator Prezentacji.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz do ich obróbki, powielania i rozpowszechniania.
 4. Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 5. Prezentacje odbędą się w dniu 19 października 2019r.(sobota)  w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, początek o godz. 1000 
 6. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 04 października 2019r. na adres Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga,
  ul. Parkowa 1; 37-220 Kańczuga lub

e-mailowy okmig@op.pl w tytule KARTA ZGŁOSZENIA

Dodatkowe informacje:

Barbara Kalińska tel. 16 -642-30-73

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze
 2. Organizator Konkursu zbiera następujące dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nr kontaktowy i adres e-mail, wiek uczestnika, adres zamieszkania, wizerunek uczestnika
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 5. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 7. Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno- marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Wielkie przywitanie gości – poczet twórców i darczyńców pogórzańskiej ciuchci – (14 lipca) – stacja Dynów

Ostatnia opowieść w ramach naszego projektu niestety z powodu burzy nie odbyła się na stacji w Dynowie tylko tuż obok na terenie Ośrodka „Błękitny San”. Dziękujemy aktorom T.G. „Sokół” za kolejne widowisko wieńczące miesięczną pracę podczas weekendowych opowieści na stacjach kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem P. Krystyny Dżuły, która stworzyła scenariusz inscenizacji o historii kolejki oraz zajęła się jego reżyserią. Kolejnymi grupami, która występowały w niedzielę był Chór „Akord” pod kierunkiem Andrzeja Kędzierskiego oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie, ul. Bartkówka.

s1

s2

 

s3

s4

s5

s6

s7

Sesja zdjęciowe Kapel Folkloru Miejskiego

W sobotę 13 lipca na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie odbyła się wyjątkowe sesja zdjęciowa kapel uczestniczących w koncercie dla Niepodległej oraz 15-leciu Kapeli „Tońko”.

Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie sesję przygotował Jakub Nowotyński.

Kapele: „Tońko”, „Wysoczanie”, Ta joj”, ” Z Szaconkiem”.

k1

k2

k3

k4

k5

k6

 

k7

k8

Reportaż kolejowy okiem Jakuba Nowotyńskiego

Jakub przyjechał z Krakowa i postanowił zwiedzić okolicę podróżując kolejką wąskotorową od Jawornika Polskiego do Bachórza. Udało mu się również podejrzeć pracę maszynisty Pogórzańskiej ciuchci.

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

Ku pamięci Kap. Gracjana Froga ps. Szczerbiec – (13 lipca) – stacja Bachórz

13 lipca na stacji w Bachórzu turyści i mieszkańcy gminy Dynów uczestniczyli w kolejnym wydarzeniu w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej”. Za jego organizację była odpowiedzialna Gminna Biblioteka Publiczna w Bachórzu z/s w Dynowie – dyrektor Mariola Kaczor.

Dziękujemy za bogaty program:
– koncert Kapeli Ludowej „Bachórzanie”
– wystawę ku pamięci Gracjana Fróga
– stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz twórców ludowych

fot. Jakub Nowotyński

b1

b2

b3

b4

b5

b7

b8

Koncert dla Niepodległej – „Historie zapomniane w piosenkach odzyskane”.

13 lipca mieszkańcy Dynowa oraz turyści mieli okazję uczestniczyć w koncercie Kapel Folkloru Miejskiego. Wydarzenie było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze był to koncert finałowy w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” realizowany od 15 czerwca na stacjach kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów. Po drugie, uczestniczyliśmy w Jubileuszu 15-lecia działalności scenicznej Kapeli „Tońko”. W programie wystąpiły kapele z Podkarpacia: Wysoczanie/ okolice Łańcuta i Ta joj z Przemyśla oraz Kapela Z Szaconkiem/ Włocławek. Oczywiście koncert rozpoczęła Kapela „Tońko”. Gratulujemy wszystkim udanych koncertów a Kapeli „Tońko” kolejnych wspaniałych jubileuszy. Program prowadził Krzysztof Respondek, który bawił wspaniałym humorem oraz imponował profesjonalnym prowadzeniem koncertu.

fot. Daniel Gąsecki

k1

k2

k3  k7

k5

k6

Wystawa mobilna

Wystawa mobilna: „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”

Przedstawiamy osoby, które przyczyniły się bezpośrednio do jej powstania:

Józef Stolarczyk: wybór tematów, zdjęć i dokumentów oraz opracowanie komentarzy do wystawy. Ponadto kontakt z autorami zdjęć i dokumentów.

Bogdan Pilipushko: autorski projekt graficzny wszystkich plansz

Michał Zięzio: współpraca z p. Józefem Stolarczykiem przy wyborze materiałów i opracowaniu tekstów.

Aneta Pepaś-Skowron: pomysł opracowania wystawy do programu dotacyjnego „Niepodległa” i koordynacja prac przy realizacji wystawy

Druk plansz: drukarnia SPIDRUK z Rzeszowa

Najważniejsze kategorie zdjęć i dokumentów przygotowanych do wystawy:

– inicjatorzy powstania kolei: hrabia Karol Scipio del Campo właściciel ziemski z Łopuszki Wielkiej, hrabia Zdzisław Skrzyński właściciel ziemski z Bachórza, książę Andrzej Lubomirski  Ordynat Przeworski (posiadamy zdjęcie Lubomirskiego i na nim się skupiamy przedstawiając go jako polityka, działacza gospodarczego i społecznego)

– projektanci kolei: Jan Gwalbert Ziembicki i Maurycy Machalski oraz ich pierwszy projekt kolejki

– tunel kolei wąskotorowej w Szklarach

– budynki stacyjne i schematy stacji kolejowych, przystanków i ładowni

– infrastruktura kolejowa: mosty, wiadukty, przepusty i inne obiekty inżynieryjne

– tabor kolei: parowozy, lokomotywy spalinowe i wagony

– zachowane ciekawe dokumenty do dziejów kolei

– Funkcjonowanie kolei w archiwalnej fotografii: zdjęcia z różnych okresów funkcjonowania kolei

– Wybitni Polacy z okresu tworzenia niepodległego państwa polskiego utrwaleni w historii kolei: marszałek  Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, gen. Andrzej Galica

– kolej wąskotorowa w kolorze: współczesne fotografie

86

87

88

89

90